ribbon ribbon ribbon ribbon
اینترنتی نسل 4 ثابت سه ماهه (TDLTE)
56680 تومان
16 گیگ 56680 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
67580 تومان
20 گیگابایت 67580 تومانی + (10 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
94830 تومان
32 گیگابایت 94830 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
132980 تومان
50 گیگابایت 132980 تومانی + (25 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
152600 تومان
64 گیگابایت 152600 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
196200 تومان
100 گیگابایت 196200 تومانی + (50 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
234350 تومان
128 گیگابایت 234350 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
250700 تومان
200 گیگابایت 250700 تومانی + (100 گیگ 2 تا8صبح) 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
337900 تومان
256 گیگابایت 337900 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید