ribbon ribbon ribbon ribbon
اینترنتی نسل 4 ثابت شش ماهه (TDLTE)
73030 تومان
20 گیگابایت 73030 تومانی + (10 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
103550 تومان
32 گیگابایت 103550تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
168950 تومان
64 گیگابایت 168950 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
272500 تومان
128 گیگابایت 272500 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
337900 تومان
200 گیگابایت 337900 تومانی + (100 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
414200 تومان
256 گیگابایت 414200 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
545000 تومان
500 گیگابایت 545000 تومانی + (250 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
599500 تومان
512 گیگابایت 599500 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید