ribbon ribbon ribbon ribbon
اینترنتی نسل 4 ثابت شش ماهه (TDLTE)
69760 تومان
20 گیگ 69760 تومانی + (10 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
73030 تومان
20 گیگابایت 73030 تومانی + (10 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه
103550 تومان
32 گیگابایت 103550تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
147150 تومان
50 گیگابایت 147150 تومانی + (25 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
158050 تومان
50 گیگ 158050 تومانی + (25 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
168950 تومان
64 گیگابایت 168950 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
170040 تومان
50 گیگ 170040 تومانی + (25 گیگ 2 تا8صبح) 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
228900 تومان
100 گیگابایت 228900 تومانی + (50 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
237620 تومان
100 گیگ 237620 تومانی + (50 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
272500 تومان
128 گیگابایت 272500 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
337900 تومان
200 گیگابایت 337900 تومانی + (100 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
414200 تومان
256 گیگابایت 414200 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
545000 تومان
500 گیگابایت 545000 تومانی + (250 گیگ 2 تا8صبح) 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
599500 تومان
512 گیگابایت 599500 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید