ribbon ribbon ribbon ribbon
اینترنتی نسل 4 ثابت یک ساله (TDLTE)
163500 تومان
50 گیگابایت 163500 تومانی + (25 گیگ 2 تا8صبح) 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
185300 تومان
64 گیگابایت 185300تومانی 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
272500 تومان
100 گیگابایت 272500 تومانی + (50 گیگ 2 تا8صبح) 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
305200 تومان
128 گیگابایت 305200 تومانی 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
490500 تومان
256 گیگابایت 490500 تومانی 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
763000 تومان
512 گیگابایت 763000 تومانی 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
817500 تومان
500 گیگابایت 817500 تومانی + (250 گیگ 2 تا8صبح) 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
1035500 تومان
1024 گیگابایت 1035500 تومانی 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
1090000 تومان
1000 گیگابایت 1090000 تومانی + (500 گیگ 2 تا8صبح) 1 ساله(با احتساب 9% ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید