ribbon ribbon ribbon ribbon
اینترنتی نسل 4 ثابت یک ماهه (TDLTE)
15260 تومان
3 گیگ 15260 تومانی + (1.5 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
17440 تومان
4 گیگ 17440 تومانی 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
30520 تومان
8 گیگ 30520 تومانی 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
52320 تومان
16 گیگ 52320 تومانی 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
87200 تومان
32گیگ87200 تومانی 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
114450 تومان
50گیگ 114450 تومانی + (25 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
136250 تومان
64 گیگ 136250تومانی 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
163500 تومان
100گیگ 163500 تومانی + (50 گیگ 2 تا8صبح) 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
196200 تومان
128 گیگ 196200 تومانی 1 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید