ribbon ribbon ribbon ribbon
بسته هاي اينترنتي يک ساله (365روزه)(دائمی TDD)
92650 تومان
بسته سالیانه ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(92650توماني)
152600 تومان
بسته سالیانه ماهه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(152600توماني)
256150 تومان
بسته سالیانه ماهه 200 با 400 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(256150توماني)
343350 تومان
بسته سالیانه ماهه 300 با 600 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمیTDD(343350توماني)
555900 تومان
بسته سالیانه ماهه 600 با 1200 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(555900توماني)
872000 تومان
بسته سالیانه ماهه 1000 با 2000 گیگا بایتی (2-7صبح)دایمی TDD(872000توماني)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید