ribbon ribbon ribbon ribbon
بسته های اينترنتی روزانه (1روزه)(دائمی)
1744 تومان
بسته یکروزه 60 مگابایت(1744توماني)
2398 تومان
بسته یکروزه 100 مگابایت(2398توماني)
3488 تومان
بسته یکروزه 200 مگابایت(3488توماني)
4251 تومان
بسته یکروزه 300 مگابایت(4251توماني)
4905 تومان
بسته یکروزه 400 مگابایت(4905توماني)
6213 تومان
بسته یکروزه 750 مگابایت(6213توماني)
8066 تومان
بسته یکروزه 1.5 گیگابایت(8066توماني)
10246 تومان
بسته یکروزه 2.5 گیگابایت(10246توماني)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید