ribbon ribbon ribbon ribbon
بسته های اينترنتی ماهانه (30روزه)(اعتباری TDD)
16350 تومان
بسته ماهانه 5 با 10 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(16350توماني)
18530 تومان
بسته ماهانه 7 با 14 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(18530توماني)
20710 تومان
بسته ماهانه 9 با 18 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(20710توماني)
22345 تومان
بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(22345توماني)
27250 تومان
بسته ماهانه 15 با 30 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(27250توماني)
32700 تومان
بسته ماهانه 20 با 40 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(32700توماني)
38150 تومان
بسته ماهانه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(38150توماني)
70850 تومان
بسته ماهانه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(70850توماني)
130800 تومان
بسته ماهانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)اعتباری TDD(130800توماني)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید