ribbon ribbon ribbon ribbon
بسته های اينترنتی ماهانه (30روزه)(دائمی)
8720 تومان
بسته یکماهه 0.5+0.5 گیگابایت(2تا7 صبح)(8720توماني)
9810 تومان
بسته یکماهه 30گیگابایت(2تا7 صبح)(9810توماني)
10900 تومان
50 گیگا بایت اینترت ماهیانه - فقط (2 تا 7 صبح)(10900 تومانی)
11445 تومان
بسته یکماهه 1+1 گیگابایت(2تا7 صبح)(11445توماني)
15260 تومان
بسته یکماهه 2+2 گیگابایت(2تا7 صبح)(15260توماني)
17985 تومان
بسته یکماهه 3+3 گیگابایت(2تا7 صبح)(17985توماني)
20165 تومان
بسته یکماهه 4+4 گیگابایت(2تا7 صبح)(20165 تومانی)
22345 تومان
بسته یکماهه 5+5 گیگابایت(2تا7 صبح)(22345توماني)
26705 تومان
بسته یکماهه 7+7 گیگابایت(2تا7 صبح)(26705توماني)
32155 تومان
بسته یکماهه 10+10 گیگابایت(2تا7 صبح)(32155توماني)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید