ribbon ribbon ribbon ribbon
بسته های ترکیبی (مشترکین اعتباری)
545 تومان
روزانه (10 مگابایت اینترنت) + (5 دقیقه مکالمه) + (10 پیامک فارسی) 545 تومانی
1090 تومان
هفتگی (20 مگابایت اینترنت) + (10 دقیقه مکالمه) + (20 پیامک فارسی) 1090 تومانی
1635 تومان
هفتگی (30 مگابایت اینترنت) + (15 دقیقه مکالمه) + (30 پیامک فارسی) 1635 تومانی
2180 تومان
هفتگی (50 مگابایت اینترنت) + (25 دقیقه مکالمه) + (50 پیامک فارسی) 2180 تومانی
3270 تومان
هفتگی (100 مگابایت اینترنت) + (50 دقیقه مکالمه) + (100 پیامک فارسی) 3270 تومانی
5450 تومان
هفتگی (200 مگابایت اینترنت) + (100 دقیقه مکالمه) + (200 پیامک فارسی) 5450 تومانی
10900 تومان
ماهانه (300 مگابایت اینترنت) + (100 دقیقه مکالمه) + (300 پیامک فارسی) 10900 تومانی
16350 تومان
ماهانه (600 مگابایت اینترنت) + (150 دقیقه مکالمه) + (600 پیامک فارسی) 16350 تومانی
21800 تومان
ماهانه (1000 مگابایت اینترنت) + (200 دقیقه مکالمه) + (1000 پیامک فارسی) 21800 تومانی
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید