ribbon ribbon ribbon ribbon
روزانه (مشترکین اعتباری)
545 تومان
20 مگابایت 545 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
654 تومان
25 مگابایت 654 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
981 تومان
50 مگابایت 981 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
1090 تومان
5 گیگابایت 1090 تومانی (6 صبح تا 12 ظهر)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
1308 تومان
50 مگابایت 1308 تومانی + (150 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
1635 تومان
100 مگابایت 1635 تومانی + (150 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
2180 تومان
150 مگابایت 2180 تومانی + (150 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
2725 تومان
یکروزه 750 مگابايت(12شب تا 12ظهر) 2725 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
3270 تومان
200 مگابایت 3270 تومانی + (400 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
3270 تومان
یکروزه 500 مگابایت 3270 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
3815 تومان
300 مگابایت 3815 تومانی + (300 مگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
4360 تومان
یکروزه 1 گیگابایت 4360 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
6540 تومان
یکروزه 2 گیگابایت 6540 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید