ribbon ribbon ribbon ribbon
ماهانه (مشترکین اعتباری)
3270 تومان
5 گیگابایت 3270 تومانی (6 صبح تا 12 ظهر)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
5450 تومان
200 مگابایت 5450 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
8720 تومان
300 مگابایت 8720 تومانی + (400 مگابایت 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
9265 تومان
400 مگابایت 9265 تومانی + (400 مگابایت 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
10900 تومان
1.5 گیگابایت 1ماهه 10900 تومانی+(1گیگابایت2تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
11990 تومان
1.5 گیگ 11990 تومانی + (1.5 گیگ 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
14170 تومان
3 گیگابایت 14170 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
15260 تومان
2.5 گیگ 15260 تومانی + (2.5 گیگ 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
17985 تومان
4 گیگابایت 1 ماهه 17985 تومانی
21800 تومان
5 گیگابایت 21800 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
23980 تومان
3 گیگابایت 23980 تومانی + (6 گیگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
27250 تومان
6 گیگابایت 27250 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
27250 تومان
یکماهه 5+5گیگابایت (2 تا 8صبح) 27250 (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
34880 تومان
8 گیگ 34880 تومانی + (8 گیگ 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
35970 تومان
3 ماهه 9 گیگابایت 35970(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
38150 تومان
9 گیگابایت 38150 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
40875 تومان
12 گیگابایت 40875 تومانی 3 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
45780 تومان
12 گیگابایت 45780 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
51230 تومان
3 ماهه 18 گیگابایت 51230(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
59950 تومان
6 ماهه 18 گیگابایت 59950(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
63220 تومان
3 ماهه 24 گیگابایت 63220(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
65400 تومان
30 گیگابایت 2 ماهه 65400 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
76300 تومان
یکماهه 18+18گیگابایت (2 تا 8صبح) 76300 (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
81750 تومان
24 گیگابایت 81750 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
81750 تومان
3 ماهه 36 گیگابایت 81750(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
98100 تومان
24 گیگابایت 2ماهه 98100 تومانی+(24گیگابایت2تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
98100 تومان
3 ماهه 48 گیگابایت 98100(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
103550 تومان
6 ماهه 36 گیگابایت 103550(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
119900 تومان
3 ماهه 72 گیگابایت 119900(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
125350 تومان
6 ماهه 48 گیگابایت 125350(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
130800 تومان
48 گیگابایت 130800 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
163500 تومان
72 گیگابایت 6 ماهه 163500 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
168950 تومان
1 ساله 72 گیگابایت 168950(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
190750 تومان
100 گیگابایت 6 ماهه 190750 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
201650 تومان
1 ساله 96 گیگابایت 201650(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
212550 تومان
1 ساله 120 گیگابایت 212550(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید