ribbon ribbon ribbon ribbon
ماهانه (مشترکین دائمی)
3270 تومان
5 گیگابایت 3270 تومانی (6 صبح تا 12 ظهر)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
5450 تومان
یک ماهه 1 گیگابایت 5450 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
8720 تومان
یک ماهه 2 گیگابایت 8720 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
10900 تومان
1.5 گیگ 10900 تومانی + (1 گیگ 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
11990 تومان
1.5 گیگ 11990 تومانی + (1.5 گیگ 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
14170 تومان
4 گیگابایت 14170 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
15260 تومان
2.5 گیگ 15260 تومانی + (2.5 گیگ 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
21800 تومان
7 گیگابایت 21800 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
23980 تومان
3 گیگابایت 23980 تومانی + (6 گیگابایت شبانه)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
27250 تومان
5 گیگ 27250تومانی + (5 گیگ 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
34880 تومان
8 گیگ 34880 تومانی + (8 گیگ 2 تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
35970 تومان
3 ماهه 9 گیگابایت 359700(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
38150 تومان
9 گیگابایت 38150 تومانی 6 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
40875 تومان
12 گیگابایت 3 ماهه ( با احتساب9%ارزش افزوده )
45780 تومان
12 گیگابایت 45780 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
51230 تومان
3 ماهه 18 گیگابایت 512300(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
54500 تومان
12 گیگابایت 1ماهه 54500 تومانی+(12گیگابایت2تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
59950 تومان
6 ماهه 18 گیگابایت 599500(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
63220 تومان
3 ماهه 24 گیگابایت 632200(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
65400 تومان
12+12گیگابایت (2تا8صبح)12 ماهه (با احتساب95ارزش افزوده )
76300 تومان
18 گیگابایت 1ماهه 76300 تومانی+(18گیگابایت2تا8صبح)(با احتساب 9% ارزش افزوده)
81750 تومان
24 گیگابایت 81750 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
81750 تومان
3 ماهه 36 گیگابایت 817500(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
98100 تومان
3 ماهه 48 گیگابایت 981000(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
103550 تومان
6 ماهه 36 گیگابایت 1035500(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
119900 تومان
3 ماهه 72 گیگابایت 1199000(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
125350 تومان
6 ماهه 48 گیگابایت 1253500(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
130800 تومان
48 گیگابایت 130800 تومانی 12 ماهه(با احتساب 9% ارزش افزوده)
163500 تومان
72 گیگابایت 6 ماهه 163500 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
168950 تومان
1 ساله 72 گیگابایت 1689500(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
190750 تومان
100 گیگابایت 6 ماهه 190750 تومانی(با احتساب 9% ارزش افزوده)
201650 تومان
1 ساله 96 گیگابایت 2016500(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
212550 تومان
1 ساله 120 گیگابایت 2125500(با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده )
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید