ribbon ribbon ribbon ribbon
15 روزه (مشترکین اعتباری)
4360 تومان
15روزه 200 مگابایت4360 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
7630 تومان
15روزه 500 مگابایت7630 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
9810 تومان
15روزه 1 گیگابایت 9810 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
11990 تومان
15روزه 2 گیگابایت 11990 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
16350 تومان
4 گیگابایت 15 روز163500 تومانی ( با احتساب9%ارزش افزوده )
16350 تومان
15روزه 4 گیگابایت 16350 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
20710 تومان
15روزه 6 گیگابایت 20710 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید