ribbon ribbon ribbon ribbon
3 روزه (مشترکین اعتباری)
2180 تومان
3 روزه 100 مگابایت 2180 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
3270 تومان
3 روزه 200 مگابایت 3270 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
4360 تومان
3 روزه 500 مگابایت 4360 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
5450 تومان
3 روزه 1 گیگابایت 5450 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
5450 تومان
3 روزه 1.5 گیگابایت(12شب تا 12ظهر) 5450 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
7630 تومان
3 روزه 2 گیگابایت 7630 تومانی (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده)
ابتدا شماره تلفن را وارد نمایید